DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 
Zawartość deklaracji dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminne Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie

http://gck-cieszkow.cba.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy.
  • Niektóre media mogą nie posiadać alternatywy tekstowej, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
  • Niektóre linki mogą mieć cel nie wynikający z treści linku.
  • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-22

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Głyda, gckcieszkow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713848142. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Gminne Centrum Kultury zapewnia  kontakt telefoniczny, korespondencyjny, możliwość przesyłania faksów.
2. Urząd zapewnia alternatywną pomoc w rozwiązaniu sprawy.

Skip to content