Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

– dane kontaktowe wnioskodawcy;

– wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie

  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

– wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

– wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia        z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

– drogą pocztową na adres: Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie, ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków,

– osobiście pod adresem: Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie , ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków,

– drogą elektroniczną na adres: gckcieszkow@op.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2020 poz. 1062).

POBIERZ WNIOSEK

Skip to content