FESTIWAL EKOLOGICZNY


Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie.  Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać konsekwencji naszych działań. Starajmy się tak żyć,  aby następnym pokoleniom zostawić naszą planetę w jak najlepszym stanie. Kiedy człowiek zajmował się zbieractwem, a polował tylko wtedy gdy był głodny zmiany jakie czynił  w otaczającym go środowisku były niewielkie. Przyroda była w stanie naprawić szkody, jakie wyrządził  swoją działalnością. Większe zmiany nadeszły w czasach, kiedy ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia  i zaczęli karczować lasy pod pola uprawne. Wraz z rozwojem cywilizacji szkody, jakie wyrządzał człowiek  w przyrodzie były coraz większe. Znikały lasy, a ich miejsca zaczęły zajmować miasta, fabryki, autostrady itp.

Rozwój cywilizacji doprowadził nas do takiego punktu, w którym trzeba było zadać sobie pytanie:  „Co dalej?” W dzisiejszych czasach widać na każdym kroku starania ludzi o to, aby jak najwięcej  zachować z piękna naszej przyrody. Ochrona przyrody związana jest z racjonalną gospodarką  jej zasobami, które możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Dla większości z ludzi  ochrona przyrody wiąże się z ochroną gatunkową roślin i zwierząt. Prawny zakaz łapania,  wyrywania, zabijania, wywożenia, sprzedawania rzadkich gatunków jest z jednym ze sposobów  na ich ocalenie. Ochrona ginących gatunków jest trudna, ale chcąc zachować je przy życiu  należy zachować również naturalne środowiska, w których one występują.  Ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym  wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalne,  zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka tak,  aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji. Działania mające na celu  zahamowanie ujemnych następstw rozwoju gospodarczego i technicznego, powodujących zanieczyszczenie  atmosfery, wód oraz gleb i gruntów prowadzi się w skali regionalnej i kontynentalnej,  a także (ze względu na globalny charakter zagrożeń środowiska) w skali ogólnoświatowej.  Ochrona środowiska to również utrzymywanie otoczenia w czystości, minimalizacja zanieczyszczeń,  czy zużywania mediów takich jak woda, energia cieplna itp.  Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie chcąc uświadomić wszystkim jak ważne znaczenie  ma czyste środowisko, w którym żyjemy, od 1998 r. organizuje  Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej o Tematyce Ekologicznej,  który od roku 2015 nazywa się Festiwal Ekologiczny. W roku 2019 będzie to XXII Festiwal,  który będzie składał się z 3 konkursów:

  • Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej
  • Piosenka – soliści, zespoły wykonują 2 utwory w języku polskim o tematyce ekologicznej,
  • Widowisko sceniczne – prezentacja teatralna lub taneczno-muzyczna o tematyce ekologicznej
Skip to content